Loading...

Regulamin


REGULAMIN SIŁOWNI  „ANIMAL GYM”

1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni a także do kulturalnego zachowywania się,
2. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia.
3. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach,
4. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie ; ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika,
5. Wykonywanie ćwiczeń na przyrządach odbywa się po wstępnym instruktażu
6. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom właściciela siłowni,
7. Wskazana jest asekuracja podczas ćwiczenia - wyciskanie leżąc,
8. Po zakończeniu prób, należy uprzątnąć stanowisko w sposób zalecony przez właściciela, a w szczególności :
    a. odłożyć sztangielki na stojaki,
    b. rozłożyć sztangi i umieścić pierścienie na stojakach,
9. Nie wskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku,
10. Zabrania się gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,
11. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek,
12. Ćwiczący zobowiązani są do posiadania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń na siłowni, a o czasie ważności zaświadczenia decyduje lekarz ,
13. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.
14. Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych.
15. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić opiekuna siłowni, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
16. Przed rozpoczęciem ćwiczeń siłowych należy przeprowadzić rozgrzewkę.
17. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.
18. W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zwrócić się do osoby prowadzącej siłownię.
19. Na terenie siłowni zabrania się używania słów wulgarnych oraz hałaśliwego zachowywania się.
20. Opiekun siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.
21. Osoba usunięta z siłowni nie ma prawa wstępu do niej.
22. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
23. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych.
24. Ćwiczący proszony jest o powiadomienie obsługi siłowni ( instruktora ) o stanie zdrowia .
25. Ćwiczący, który nie posiada zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań korzysta z siłowni na własną odpowiedzialność po uprzednim podpisaniu oświadczenia o znajomości stanu własnego zdrowia .
26. Ćwiczący po urazach zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia lekarskiego mówiącego o braku przeciwwskazań do ćwiczeń siłowych a w przypadku wystąpienia ograniczeń lub zaleceń treningowych
zaświadczenia lekarskiego ze ściśle określonymi ćwiczeniami i wartościami obciążeń .
27. Ćwiczący , który w czasie ćwiczeń lub pobytu na siłowni źle się poczuje zobowiązany jest natychmiast przerwać ćwiczenia i powiadomić obsługę siłowni .
28. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia ćwiczącego nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie klienta wezwać lekarza pogotowia ratunkowego .
29. Instruktor siłowni oraz ćwiczący , który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązani są sporządzić protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować
30. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w szatni lub na terenie siłowni.


ul. Czołgistów 32 84-300 Lębork
+48 888143851